Školní vzdělávací program

Tancujeme a zpíváme, a přitom se rádi máme.

Odsouhlaseno na pg. poradě - 31.8.2017, čj.: 65/2017, platnost - 2017 - 2022.

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY
Mateřská škola je subjekt, zřízený obcí na dobu neurčitou

Zřizovatel mateřské školy:
Obec Kaliště
Kaliště 4
588 51 Batelov
IČO: 00 286 061

Pracoviště Mateřské školy:
MATEŘSKÁ ŠKOLA KALIŠTĚ, okres Jihlava, příspěvková organizace
Kaliště 43
588 51 Batelov
IČO: 75 021 463
Tel. 561 207 064, 725 846 518
Email: miroslava.kadlecova@email.cz
www. ms-kaliste.cz

Na základě zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a ve znění pozdějších předpisů, byla mateřská škola začleněna do rejstříku škol dne 1.1.2005

Škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy.

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Kapacita mateřské školy: 33 dětí v jedné třídě

Třída je věkově smíšená.

Věkové složení dětí: děti od 2 let do 6 let, eventuálně děti s odloženou docházkou.

Jsme malá vesnická školička ležící pod nejvyšším vrcholem Vysočiny – Javořice a na rozhraní kraje Vysočina a Jihočeského kraje.
Školička je zasazena do malebné přírody, která je krásná v každém ročním období.

Součástí mateřské školy je jídelna s vývařovnou, která má kapacitu 25 míst u stolu. Naše paní kuchařka také vyváří pro cizí strávníky, kteří si odnáší jídlo v jídlonosičích.

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  KALIŠTĚ   je vesnická, jednotřídní mateřská škola rodinného typu. Navštěvují ji děti z Kališť a přilehlého okolí. Z Klatovce, Studené, Horního Vilímče, Jihlávky a Janštejna.
Budova , ve které je mateřská škola umístěna je starší. V předešlém roce jsme uskutečnili přestavbu vnitřních prostor školy tak, aby splňovaly potřebné hygienické a provozní požadavky. Naše přání bylo opravit prostory tak, aby zde bylo dětem příjemně a bylo tak naplněno naše motto:

„ Šťastné a spokojené dítě v mateřské škole “

Při mateřské škole je také školní zahrada, kde děti tráví za příznivého počasí většinu času. Za budovou je velké fotbalové hřiště, kam děti chodí hrát sportovní hry, kde se účastní akcí, pořádaných dalšími organizacemi z vesnice, jako je třeba místní Hasičský sbor.K vycházkám využíváme také krásné okolí mateřské školy, plné luk a lesů.

Provoz mateřské školy:
od 6.30 – 16.00 hodin

Provoz je na začátku nového školního roku upravován podle potřeby rodičů.

III.  PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. Věcné podmínky

 • v budově školy jsou  dvě třídy, jedna herna, ložnice, šatna dětí, školní kuchyně, jídelna, ředitelna, sklad MŠ, sklad ŠJ, malá kuchyňka, technická místnost a šatna zaměstnanců.
 • třídy jsou prostorné, vkusně vybavené, světlé, vkusně a esteticky vybavené.
 • ve třídě je na podlaze linoleum, v herně je položen po celé ploše koberec. V relaxační místnosti je položena dlažba, která je překryta kobercem.
 • vybavení místností nábytkem a uložení pomůcek respektuje hygienické požadavky, odpovídá věku a počtu dětí.
 • pomůcky jsou umístěny ve volně přístupných policích a skříňkách, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání. Pomůcky a materiály jsou průběžně obnovovány a doplňovány.
 • sociální zařízení a ložnice k odpočinku odpovídají antropometrickým požadavkům, počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Do budoucna bychom chtěli sociální zařízení v horním patře zmodernizovat.
 • toalety jsou jak v horním, tak i v dolním patře.
 • děti se aktivně podílejí svými výrobky na výzdobě interiéru budovy.
 • na budovu navazuje školní zahrada, na které mají děti k dispozici velké pískoviště, dřevěné domečky, houpačky, koutky pro pracovní činnosti.
 • zoo koutky v částech zahrady, kde mohou sledovat život žížal, šneků, broučků apod.
 • ve školní jídelně jsou židličky a stolečky různých velikostí, které respektují velikost dětí. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Jsou v pravidelných intervalech kontrolovány a revidovány způsobilými osobami.

2. Životospráva

 • poskytuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu. Dopolední a odpolední svačinu a oběd
 • nenutíme děti do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému způsobu stravování
 • při dopolední a odpolední svačině si děti mohou samy zvolit, kdy budou jíst a tím respektovat své vlastní potřeby k jídlu. Učitelé bezpečně vědí, co a kdy které dítě jedlo.
 • dodržujeme pitný režim, kde mají děti možnost vybrat si pití i z neslazených nápojů po celý den
 • při jídle a pití je podporována maximální samostatnost a sebe obsluha
 • dětem jsou k dispozici příbory
 • nábytek v jídelně a ve třídách je pořízen v různých velikostech podle velikosti dětí
 • v denním programu je respektována potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Po obědě mají děti 45 minut odpočinek, kdy poslouchají předčítanou pohádku učitelkou. Po té děti s nižší potřebou spánku odcházejí do třídy, kde probíhají volné hry dětí. Ostatní děti spinkají v ložničce. Nad všemi dětmi je zajištěn dozor pedagogického pracovníka.
 • děti jsou každý den dostatečně dlouho venku. Program pro děti je přizpůsobován okamžité kvalitě počasí.

3. Psychosociální podmínky

 • vytváříme nesoutěživé prostředí
 • vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily spokojené, jisté a bezpečné
 • každé dítě má stejná práva, povinnosti a možnosti
 • v naší mateřské škole je nulová tolerance všech projevů násilí jak slovního, tak fyzického, vše řešíme partnerskou komunikací
 • je respektována osobní svoboda a volnost dětí v rámci stanovených pravidel
 • vztah pedagoga a dítěte je založen na partnerském přístupu
 • při všech činnostech počítáme s aktivní účastí dětí
 • pomáháme dětem při spolupráci, která je vždy v souladu se stanovenými pravidly
 • děti si mohou vybrat činnost a rozhodnout se, s kým, kdy, kde a jak dlouho
 • adaptace na docházku je u každého dítěte jiná a probíhá vždy podle smlouvy s rodiči a pedagogem. Pokud si rodiče přejí, mohou při nástupu do MŠ dítě ze začátku doprovázet do třídy a strávit s ním ve třídě určitý čas.

4. Organizační zajištění chodu mateřské školy

 • denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby
 • plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí
 • je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí při činnostech i při hygieně dětí
 • do denního programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity
 • velký důraz se klade na individuální práci dětí
 • mají možnost účastnit se společných činností kolektivně, ve skupinách i individuálně
 • veškeré aktivity jsou připraveny tak, aby podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, pracovaly svým tempem apod.
 • děti se aktivně podílí na programu ve třídě
 • pokud děti potřebují, nemusí se účastnit společných činností a to za předpokladu, že nebudou rušit ostatní

5. Vedení mateřské školy

 • pracujeme jako tým, všichni jsou podporováni, aby se podíleli svými nápady a návrhy na rozvoji školy
 • rodiče jsou zváni ke spolupráci
 • povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny
 • máme funkční informační systém – email, pravidelné informace na www stránkách, nástěnky, rozhovory s rodiči ….
 • je vypracován systém hodnocení pedagogické práce a chodu mateřské školy
  který se opírá o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby
 • spolupracujeme s dalšími školami a zařízeními
 • vzdělávání v oblastech vedení MŠ, motivace, tvoření ŠVP, evaluace ….

6. Personální zajištění

 • všechny pracovnice mají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka, jedna pracovnice disponuje kvalifikací pedagogického asistenta s praxí s dítětem s autismem a Downovým syndromem, dvě pedagogické pracovnice jsou logopedické preventistky a vedoucí kuchařka
 • další vzdělávání pracovníků je pro vedení MŠ prioritou
 • služby u dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče
 • celý tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel
 • na vyžádání spolupracujeme s odborníky ( logoped, psycholog, odbor sociální péče), poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí
 • organizujeme pro zaměstnance společné zážitkové aktivity

7. Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání

 • rodiče se školkou ochotně spolupracují
 • probíhá častá a efektivní komunikace o veškerém dění v MŠ osobně a také elektronickou formou
 • podporujeme rodinnou výchovu a nabízíme rodičům rady
 • rodiče se mohou kdykoliv obrátit na vedení školy s návrhy, podněty a připomínkami, které se rychle a pružně řeší
 • rodičům je poskytována individuální konzultace o rozvoji svého dítěte, podle potřeby se domlouvají
 • rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů: slavnosti jako „ Sousedské setkání , Svátek matek, Masopust, Vánoční setkání, Velikonoce“. Rodiče mají také možnost účastnit se na rodinném odpoledni tvořivých dílen – Zdobení perníčků, Vánoční ozdoby z korálků ……….. ale také třeba „ Maminko, tatínku, pojď si hrát se mnou „

IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Do naší mateřské školy jsou přijímány děti od 2 let do 6 let, podle zákona 564/1992 Sb. o mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů. Rodina i mateřská škola může využít zkušební dobu na jeden měsíc od nástupu dítěte.

Zápis do naší mateřské školy probíhá individuálně, abychom mohli rodině věnovat dostatek času. Rodiče si se svými dětmi prohlédnou školu, stráví čas ve třídě a seznámí se a učiteli. Naší snahou je posílení pocitu jistoty a bezpečí u všech členů rodiny a bezproblémový nástup do mateřské školy.

Podmínka přijetí: Žádost rodičů o přijetí dítěte do MŠ a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti a absolvovaném povinném očkování dítěte

U rodičů dětí do 3 let očekáváme zvýšenou míru spolupráce při osvojování sebeobsluhy a samostatnosti u svých dětí.

Přijetím dítěte do MŠ se rodiče zavazují k dodržování Školního a Provozního řádu mateřské školy
Počet tříd –
Jedna třída „ Berušky „ a relaxační třída „ Sluníčka „.
Prioritou naší mateřské školy jsou činnosti dětí v mateřské škole, které rozvíjejí osobnost dítěte ve všech směrech tak, aby bylo připraveno k dalšímu vzdělávání v základní škole. Aby zvládlo řešit překážky a problémy, které se mu postaví do cesty. Všechny činnosti v MŠ dále ještě obohacujeme o seznamování s některými lidovými písněmi, zvyky, tradicemi a řemesly z našeho regionu Horácka.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

MOTTO naší mateřské školy
„ Šťastné a spokojené dítě v mateřské škole „

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte a poskytovat odbornou péči.

Naše mateřská škola nabízí také dětem a rodičům možnost Obohatit činnosti v mateřské škole o lidové zvyky, tradice a řemesla. K tomuto tématu jsou směrovány všechny okruhy činností práce s dětmi.

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je:

 • všestranně rozvíjet osobnost dítěte
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví
 • podporovat osobní spokojenost a pohodu
 • napomáhat v chápání okolního světa
 • motivovat k dalšímu poznávání a učení
 • učit dítě žít ve společnosti ostatních
 • přibližovat mu normy a hodnoty společností uznávané
 • vytvářet předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

Prostředí mateřské školy je uspořádané tak, aby stimulovalo děti k činnostem, reagovalo na jejich přirozenou potřebu učit se. Naše třída odráží péči a pozornost, kterou věnujeme tvorbě podnětného prostředí, které posiluje nezávislost a intelektuální rozvoj. Třída je rozdělena do několika oblastí. Zahrnují praktický život, smyslovou výchovu, matematiku, jazykovou výchovu, environmentální výchovu, ale i další činnosti a obory, které dávají informace o světě a životě v něm.

Každá část třídy se skládá z otevřených polic, skříněk a stolečků, kde je pro děti volně k dispozici různý materiál, který si mohou podle zájmu zvolit a pracovat s ním. Je zde dostatek hraček, pomůcek a doplňků, které doplňují, rozvíjejí a obohacují hry dětí.

Děti se mohou volně pohybovat ve třídě, pracují samy nebo se připojí k jiným dětem, pokud s tím souhlasí. Mohou si vybrat činnost a pracovat na ní, jak dlouho chtějí, pokud tím nikoho nevyrušují a nic nepoškozují. Po ukončení činnosti děti samy vrací pomůcky na své místo. Nezávislá svobodná volba činnosti spolu nese zodpovědnost spojenou s pravidly. Pravidla vychází z ohledu ke svobodě toho druhého a z ohledů na prostředí a pořádek. Stanovujeme si je společně s dětmi. Pokud dítě ještě nezvládá určitý druh odpovědnosti, přebírá ji za ně učitel. Svoboda dítěte nespočívá v tom, že se dítě ponechá samo sobě nebo že nebude svou práci dokončovat. V takových případech našim dětem na cestě k vlastní nezávislosti odpovědnosti pomáhá učitel.
Respektujeme, že každé dítě je jedinečné. Mezi sebou nesoutěžíme.

Nedílnou součástí metody práce je úzká spolupráce s rodiči na rozvoji jejich dětí.

Role učitele spočívá v rovnocenném, partnerském a empatickém provázení dítěte světem kolem něj, aby mohlo dokázat věci samostatně. Učitel není středem pozornosti a většinou nepracuje s celou třídou najednou. Jeho úlohou je zaznamenávat pokrok a potřeby jednotlivých dětí, připravovat a nabízet dětem vhodné materiály a pomůcky, které budou odpovídat potřebám a zájmům každého dítěte ve třídě. Našim cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje. Učitelka monitoruje pokrok dětí, připravuje plány rozvoje každého dítěte. Používá takový jazyk, aby s dětmi nadřazeně nemanipulovala a nesnižovala tak jejich důstojnost. Náš rovnocenný vztah k dítěti vyjadřujeme uznáním, oceněním, zpětnou vazbou, pozitivními či negativními přirozenými důsledky.

Pro přehledný způsob práce si paní učitelky zaznamenávají svá pozorování. Důležité je nalézt, co dítě baví, co potřebuje rozvíjet, pomáhat mu, aby si našel cestu sám, aby byla zachována kontinuita jeho práce, nabízeny další možnosti a způsoby práce, další pomůcky, zapojovaly do vzájemného spolu učení další děti a tvořily se tak skupinky dětí, které se mohou od sebe naučit spoustu věcí místo toho, aby je učila učitelka. To vše v souladu s vnitřní motivací každého dítěte, bez vnější pozitivní či negativní manipulativní motivace.

Plánuje se od cílů plánu a to v návaznosti na aktuální potřeby dětí ve třídě, co je zrovna baví, čím se zabývají, co řeší, jaké kompetence potřebují posílit, jaké slavnosti jsou v plánu a také na základě výsledků evaluace z předchozího plánu.

Po stanovení cílů se přesně pojmenují kompetence. Plán se stanoví na různě dlouhé období podle množství cílů. Rozpracuje se do týdenních plánů s aktuální vzdělávací nabídkou a aktuálním cílem týdne, který si lze přečíst na nástěnce v šatně. Často je jedno podtéma na více týdnů, ale může být i na jeden týden, podle charakteru plánu, cíle a aktivit.

Plány mají úzkou souvislost s individuálním plánem každého dítěte, je v něm prostor pro vnímání aktuálních situací dětí, vždy reaguje na to, co děti baví a zajímá, rozvíjí to, co děti chtějí dále vědět, je připravován pro všechny věkové kategorie. Plánování spojuje všechny druhy práce. Individuální, skupinovou, společnou celé třídy.

Téma prolíná do tvoření, vyrábění, přípravy jídla, vaření, pokusů. Prolíná také do vyprávění, písniček, básniček, hudby, pohybu i pobytu venku.

Třídní plány jsou tvořeny tak, aby byly přirozeným doplněním individuální nebo skupinové práce. Stanovené kompetence mají souvislost s rozvojem jednotlivých kompetencí každého dítěte.

V mateřské škole se děti seznamují s lidmi různých zemí, kultur, s jejich kulturou, jazykem, prostředím ve kterém žijí.