Školní vzdělávací program

Tancujeme a zpíváme, a přitom se rádi máme.

Odsouhlaseno na pg. poradě - 25.8.2023, čj.: 61/2023, platnost - 2023 - 2025.

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY
Mateřská škola je subjekt, zřízený obcí na dobu neurčitou

Zřizovatel mateřské školy:
Obec Kaliště
Kaliště 4
588 51 Batelov
IČO: 00 286 061

Pracoviště Mateřské školy:
MATEŘSKÁ ŠKOLA KALIŠTĚ, okres Jihlava, příspěvková organizace
Kaliště 43
588 51 Batelov
IČO: 75 021 463
Tel. 725 846 518
Email: beruska@ms-kaliste.cz
www. ms-kaliste.cz

Na základě zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a ve znění pozdějších předpisů, byla mateřská škola začleněna do rejstříku škol dne 1.1.2005

Škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy.

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Kapacita mateřské školy: 33 dětí v jedné třídě

Třída je věkově smíšená.

Věkové složení dětí: děti od 2 let do 6 let, eventuálně děti s odloženou docházkou.

Jsme malá vesnická školička ležící pod nejvyšším vrcholem Vysočiny – Javořice a na rozhraní kraje Vysočina a Jihočeského kraje.
Školička je zasazena do malebné přírody, která je krásná v každém ročním období.

Součástí mateřské školy je jídelna s vývařovnou, která má kapacitu 25 míst u stolu. Naše paní kuchařka také vyváří pro cizí strávníky, kteří si odnáší jídlo v jídlonosičích.

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  KALIŠTĚ   je vesnická, jednotřídní mateřská škola rodinného typu. Navštěvují ji děti z Kališť a přilehlého okolí. Z Klatovce, Studené, Jilmu, Horního Pole, Němčic, Panských Dubenek, Horního Bolíkova, Jihlávky a Janštejna.
Budova , ve které je mateřská škola umístěna je starší. V předešlém roce jsme uskutečnili přestavbu vnitřních prostor školy tak, aby splňovaly potřebné hygienické a provozní požadavky. Naše přání bylo opravit prostory tak, aby zde bylo dětem příjemně a bylo tak naplněno naše motto:

„ Šťastné a spokojené dítě v mateřské škole “

Při mateřské škole je také školní zahrada, kde děti tráví za příznivého počasí většinu času. Za budovou je velké fotbalové hřiště, kam děti chodí hrát sportovní hry, kde se účastní akcí, pořádaných dalšími organizacemi z vesnice, jako je třeba místní Hasičský sbor.K vycházkám využíváme také krásné okolí mateřské školy, plné luk a lesů.

Provoz mateřské školy:
od 6.00 – 16.00 hodin

Provoz je na začátku nového školního roku upravován podle potřeby rodičů.

 

  • rodiče se školkou ochotně spolupracují
  • probíhá častá a efektivní komunikace o veškerém dění v MŠ osobně a také elektronickou formou
  • podporujeme rodinnou výchovu a nabízíme rodičům rady
  • rodiče se mohou kdykoliv obrátit na vedení školy s návrhy, podněty a připomínkami, které se rychle a pružně řeší
  • rodičům je poskytována individuální konzultace o rozvoji svého dítěte, podle potřeby se domlouvají
  • rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů: slavnosti jako „ Sousedské setkání , Svátek matek, Masopust, Vánoční setkání, Velikonoce“. Rodiče mají také možnost účastnit se na rodinném odpoledni tvořivých dílen –
  • Zdobení perníčků, Vánoční ozdoby z korálků ……….. ale také třeba „ Maminko, tatínku, pojď si hrát se mnou „

Do naší mateřské školy jsou přijímány děti od 2 let do 6 let, podle zákona 564/1992 Sb. o mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů. Rodina i mateřská škola může využít zkušební dobu na jeden měsíc od nástupu dítěte.

Zápis do naší mateřské školy probíhá individuálně, abychom mohli rodině věnovat dostatek času. Rodiče si se svými dětmi prohlédnou školu, stráví čas ve třídě a seznámí se a učiteli. Naší snahou je posílení pocitu jistoty a bezpečí u všech členů rodiny a bezproblémový nástup do mateřské školy.

Podmínka přijetí: Žádost rodičů o přijetí dítěte do MŠ a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti a absolvovaném povinném očkování dítěte

U rodičů dětí do 3 let očekáváme zvýšenou míru spolupráce při osvojování sebeobsluhy a samostatnosti u svých dětí.

Přijetím dítěte do MŠ se rodiče zavazují k dodržování Školního a Provozního řádu mateřské školy
Počet tříd –
Jedna třída „ Berušky „ a relaxační třída „ Sluníčka „.
Prioritou naší mateřské školy je vzdělávání  dětí v mateřské škole, které rozvíjejí osobnost dítěte ve všech směrech tak, aby bylo připraveno k dalšímu vzdělávání v základní škole. Aby zvládlo řešit překážky a problémy, které se mu postaví do cesty. Všechny činnosti v MŠ dále ještě obohacujeme o seznamování s některými lidovými písněmi, zvyky, tradicemi a řemesly z našeho regionu Horácka.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

MOTTO naší mateřské školy
„ Šťastné a spokojené dítě v mateřské škole „

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte a poskytovat odbornou péči.

Naše mateřská škola nabízí také dětem a rodičům možnost Obohatit činnosti v mateřské škole o lidové zvyky, tradice a řemesla. K tomuto tématu jsou směrovány všechny okruhy činností práce s dětmi.